sahypa_banner

MCCB, ETS6 seriýaly galypdan ýasalan zynjyr döwüjisi, 6KA, 2P, 3P, 4P, 3 Faza, 63A-1250Amp, 1600Amp

MCCB, ETS6 seriýaly galypdan ýasalan zynjyr döwüjisi, 6KA, 2P, 3P, 4P, 3 Faza, 63A-1250Amp, 1600Amp

Öndüriji, OEM


 • Standartlar:IEC / EN60947-2
 • Döwmek ukyby:10KA-65KA
 • Häzirki baha:100-1600A
 • MCCB, galypdan ýasalan zynjyr döwüjiniň gysga görnüşidir.Theüklenen tok MCB-iň çäginden ýokary bolanda ulanylýan tok öçüriji.MCCB, MCB-den birmeňzeş goragly elektrik gorag enjamy.Artykmaç ýükden we gysga utgaşmadan goramak üçin ulanylýar, izolýator ýa-da esasy wyklýuçatel hökmünde hem ulanylyp bilner.Esasan senagat goşundylarynda we has ýokary häzirki reýtingde we ýalňyş derejeli ýaşaýyş programmalarynda ulanylýar, sebäbi giň bahaly tok we ýokary döwüji kuwwaty.MCCB kondensator banky, generator we esasy elektrik iýmitlendiriji paýlanyşy üçin gorag hödürlemek üçin ulanylyp bilner.

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümleriň beýany

  ETS6 seriýaly döwüjiler, şuňa meňzeş halkara önümleriniň artykmaçlyklary we içerki we halkara bazarlaryň islegi bilen bilelikde kompaniýa tarapyndan öwrenilen we işlenip düzülen täze döwrebaplaşdyrylan döwüjilerdir.
  1000V çenli izolýasiýa naprýa .eniýesi bilen, elektrik toguny paýlamak, zynjyrlary we kuwwat enjamlaryny aşa ýüklerden, gysga utgaşmalardan, naprýatageeniýeniň aşagyndan goramak üçin ulanylýan AC50Hz, iş naprýa 69eniýesi 690V we iş güýji 10A-dan 800A çenli paýlanan ulgamlar üçin ulanylýar. we ş.m. motoryň ýygy-ýygydan işe başlamagy we ony aşa ýükden, gysga utgaşmadan ýa-da naprýa .eniýeden goramak üçin ulanylyp bilner.
  Ulanyjylar üçin iň oňat önüm, kiçi göwrümli, ýokary döwülýän, gysga çyra we ş.m. bilen tapawutlanýar.Dikligine ýa-da keseligine gurup bolýar.
  ETS6 seriýaly DC galypdan ýasalan korpus döwüji (mundan beýläk zynjyr döwüji diýlip atlandyrylýar), elektrik energiýasyny paýlamak, zynjyrlary we elektrik enjamlaryny aşa ýüklemekden goramak üçin ulanylýan DC 1000V çenli we häzirki 10 ~ 800A derejeli naprýatageeniýe ulgamlary üçin amatly. , gysga utgaşma we ş.m.
  Önümleri ýokardan we aşaky simler bilen iýmitlendirip bolýar we polýarsyz.
  IEC60947-2, GB14048.2 we ş.m. standartlaryna laýyk gelýär.

  Aýratynlyklary

  Aýratynlyk 1: häzirki çäklendiriji kuwwat
  Toky çäklendirmek, aýlawda gysga utgaşdyryjy tokyň köpelmeginiň çägini aňladýar we STM6 bilen goralýan aýlawda gysga utgaşmanyň iň ýokary bahasy we zynjyrdaky 12t energiýasy geljekki bahadan has kiçi bolar.
  U şekilli statiki aragatnaşyk
  Üýtgeşik U şekilli statiki aragatnaşyk, döwülmezden öň tehnologiýany gazanyp biler:
  Döwülmezden ozal tehnologiýa diýilýän zat, gysga utgaşma tok kontakt ulgamynyň üstünden akanda, U şekilli statiki kontaktdan we hereket edýän kontaktdan emele gelen elektrik energiýasy biri-birine baglydyr.Gysga utgaşdyryjy tok näçe uly bolsa, elektromotiw güýjüň şonça-da yza çekilmegi we şol bir wagtyň özünde gysga utgaşma tok bilen bilelikde döredilýär.Syýahat hereketi ýüze çykmazdan ozal, gysga zynjyrly tokyň köpelmegini basyp ýatyrmak maksadyna ýetmek üçin ýaýy köpeldip, ýaýy köpeldip, statiki we hereketli aragatnaşygy bölüp biler.

  2-nji aýratynlyk: modulirlenen esbaplar
  Garnituralar: Şol bir çarçuwanyň tok öçürijileri üçin, döwüliş kuwwatyna we bahalandyrylan toguna garamazdan birmeňzeş ululyklary bar: Garnitura: Ulanyjylar erkin ulanyp bilerler
  Zerurlyklaryna görä tok öçürijileriň funksiýalaryny saýlaň we giňeldiň.
  Modulirlenen garnituralar izolýasiýa funksiýasyna eýedir, bu gyzgyn liniýa işlemek we gurmak üçin aňsat.

  sadq

  3-nji aýratynlyk: miniatýurlaşdyrylan çarçuwa
  5 çarçuwaly ululyklar: 125 görnüş, 160 görnüş, 250 görnüş, 630 görnüş, 800 görnüşli ETS6 seriýasynyň 10A ~ 800A bahasy

  xzvqw

  4-nji aýratynlyk: aragatnaşykdan ýüz öwürýän enjam (patentlenen tehnologiýa)
  Oýlap tapyş tarapyndan kabul edilen tehniki shema:
  1-nji suratda görkezilişi ýaly täze aragatnaşyk enjamy esasan statiki kontaktdan, hereketli kontaktdan, 1-nji şahadan, 2-nji şahadan, 3-nji şahadan we çeşmelerden durýar;Zynjyr döwüjisi ýapyk ýagdaýda bolsa, 2-nji wilka bahar burçunyň sag tarapynda hereket edýär: Elektrik togtadyjynyň uly näsazlyk togy bar bolsa, hereket edýän kontakt tokyň özi tarapyndan döredilen elektrik toguna sezewar bolar we aýlanar. 1-nji şahanyň merkezi bilen, 2-nji wilka hereket edýän kontakt bilen bahar burçunyň ýokarsyna aýlananda, hereket edýän kontakty ýokaryk aýlanmaga we baharyň reaksiýasyndan zynjyry çalt döwmäge mejbur edýär, bu döwmegiň kuwwatyny ýokarlandyrdy. aragatnaşyk gurluşyny optimizirlemek arkaly önüm.

  zxcqwd

  Aýratynlyk 5:
  Intelligence Network aragatnaşyk has amatly.Modbus aragatnaşyk ulgamyna aýratyn birikme arkaly girýär.aragatnaşyk funksiýasy bilen bolup biler, gapynyň görkezilmegini, okamagyny, sazlamagyny we dolandyrylmagyny üpjün etmek üçin gözegçilik garnituralaryny saýlap biler.

  ZXVQW

  6-njy aýratynlyk: modulirlenen arkany söndürmek ulgamy

  zxvwfqw

  7-nji aýratynlyk: birmeňzeş çarçuwanyň aşagynda birmeňzeş ölçegler, gurnama ölçegleri we daşky görnüşi bar.doly bitewi dizaýn.

  Iş gurşawy we gurnama şertleri:2000 metre çenli beýiklik;
  Daşky gurşawyň ortaça temperaturasy -5 ℃ + 40 within aralygynda bolmaly (deňiz önümleri üçin + 45;);
  Çygly howanyň täsirine çydap biler:
  Galyplaryň täsirine çydap biler;
  Nuclearadro radiasiýasynyň täsirine çydap biler:
  Iň ýokary meýil 22,5 ℃.
  Gämi adaty yrgyldylara sezewar bolanda henizem ygtybarly işläp biler;
  Önüm ýer titremesine sezewar bolsa (4gl) henizem ygtybarly işläp biler.
  Daş-töwerekdäki gurşaw partlama howpundan azat, metaldan ýa-da izolýasiýany ýok etjek gazdan ýa-da geçiriji tozandan uzak ýerler;
  Rainagyşdan ýa-da gardan uzak duruň.

  Zynjyr döwüjiniň bölekleri:

  zxwqq

  1 Kömekçi wyklýuçatel
  Duýduryş wyklýuçateli
  3Goşulma
  4Undolt naprýa .eniýesi
  5Terminal gapak
  6-njy bölüm

  7 Öňki sim
  8 Elektrik operasiýasy
  9 El bilen işlemek
  10 Plug görnüşli arka tagtanyň simleri
  11 Gap-gaç simleri


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Harytkategoriýalary

  Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.