sahypa_banner

1P + N, RCBO, B, C egrisi, ETM8RF, Artykmaç goragly galyndy tok döwüjisi, demir ýol

1P + N, RCBO, B, C egrisi, ETM8RF, Artykmaç goragly galyndy tok döwüjisi, demir ýol

Öndüriji, OEM


 • Standartlar:IEC / EN61009-1
 • Bahalandyrylan tok:6, 10, 16, 20, 25, 32, 40A
 • Duýgurlyk:30mA, 100mA
 • Gysga zynjyryň döwülişi:6 ýa-da 10KA
 • Naprýa: eniýe:AC 240 / 415V
 • ETM8LE seriýaly RCBO, pudakda pes woltly terminal paýlanyşyna, öý we ýaşaýyş jaýy, energiýa, aragatnaşyk, infrastruktura, yşyklandyryş paýlaýyş ulgamy ýa-da motor paýlanyşy we beýleki ugurlar üçin ulanylýar.Syzdyrma goragyny, gysga utgaşmany goramagy, aşa ýükden goramagy we izolýasiýa goragyny üpjün edýär, bu adamy tokyň syzmagy sebäpli ýüze çykýan zyýandan gorap biler, şol bir wagtyň özünde zynjyry we enjamlary artykmaç ýük we gysga sebäpli dörän ikinji heläkçilikden gorap biler. zynjyr.

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümleriň beýany

  ETM8RF seriýasy RCBO, pudakda pes woltly terminal paýlanyşyna, öý we ýaşaýyş jaýy, energiýa, aragatnaşyk, infrastruktura, yşyklandyryş paýlaýyş ulgamy ýa-da motor paýlanyşy we beýleki ugurlar üçin ulanylýar.Syzdyrma goragyny, gysga utgaşmany goramagy, aşa ýükden goramagy we izolýasiýa goragyny üpjün edýär, bu adamy tokyň syzmagy sebäpli ýüze çykýan zyýandan gorap biler, şol bir wagtyň özünde zynjyry we enjamlary artykmaç ýük we gysga sebäpli dörän ikinji heläkçilikden gorap biler. zynjyr.

  ETM8RF seriýasy RCBO IEC 61009-1 standartyna laýyk gelýär.
  ETM8RF-iň döwüji kuwwaty 10KA, ýa-da 6KA
  Gysga utgaşmanyň görnüşi B, C egridir.
  Bahalandyrylan tok 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A.Bahalandyrylan tok dürli sebitler bilen baglanyşykly, mysal üçin bir polýus 10-16 amper adatça yşyklandyryş üçin ulanylýar, 20 amperden 33 amper adatça aşhana we hammam üçin ulanylýar, kondisioner we beýleki enjamlar üçin hem ulanylýar.
  Galyndy tok ýa-da Eartherden syzmak akymynyň duýgurlyk akymy 10mA, 30mA, 100mA, 10mA we 30mA esasan adamy elektrik togunyň urmagyndan goramak üçin hammam otagynyň we aşhananyň zynjyrynda ulanylýar.
  Galyndy toguň süýşýän görnüşi AC ýa-da A synpdyr.AC synpy, sinusoidal, üýtgeýän toklar üçin çalt ulanylýar ýa-da haýal köpelýär.Sinusoidal, üýtgeýän galyndy toklar, şeýle hem çalt ulanylýan ýa-da ýuwaş-ýuwaşdan köpelýän bolsa, togtadylan DC galyndy toklary üçin synp sapagy üpjün edilýär.
  Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 230V / 240V (Faza we bitarap)
  Önümlerde enjamlaşdyrylan pozisiýa görkezijisi bar, Gyzyl ýakylýar, Greenaşyl öçürildi.
  RCBO terminallary, gurnama wagtynda howpsuzlygy saklamak üçin barmak we el degirmek üçin döredilen IP20 goragydyr.
  ETM8RF RCBO -25 ° C-den 55 ° C-e çenli daşky gurşaw temperaturasynda ygtybarly işläp biler.
  Elektrik ömri 8000-e çenli we 20000-e çenli mehaniki ömri bolup biler, IEC-iň talaby bolsa diňe 4000 amal we 10000 amal.
  Gurnama görnüşi EN60715 35mm din demir ýolunda oturdylmalydyr.

  vsasv

  RCBO näme?

  RCBO, aşa tokly goragly galyndy tok döwüjini aňladýar.RCBO MCB we RCD / RCCB-iň işleýşini birleşdirýär.Häzirki syzma ýüze çykanda, RCBO tutuş zynjyry aýlanýar.Netijede, içerki magnit / termiki zynjyr döwüjiniň bölekleri, zynjyr aşa köp bolanda elektron enjamyna baryp biler.

  1. Galyndy tok ýa-da Eartheriň syzmagy - Elektrik simleriniň pes bolmagy ýa-da surat çeňňegi gurlanda ýa-da gazon otlaýjy bilen kabeliň kesilmegi ýaly DIY betbagtçylykly hadysalarda tötänleýin arakesme ýüze çykanda ýüze çykýar.Bu ýagdaýda elektrik bir ýere gitmeli we iň aňsat ýoly saýlamak üçin gazon ýa-da buraw arkaly adama elektrik togunyň urmagyna sebäp bolýar.
  2. Artykmaç tok iki görnüşde bolýar:
  a.Artykmaç ýüklemek - Kabeliň kuwwatyndan ýokary güýç sarp edip, zynjyrda gaty köp enjam ulanylanda ýüze çykýar.
  b.Gysga utgaşma - Janly we bitarap geçirijileriň arasynda göni baglanyşyk bolanda ýüze çykýar.Adaty zynjyryň bütewiligi bilen üpjün edilen garşylyk bolmasa, elektrik togy aýlawda aýlawda aýlanýar we amper güýjüni millisekuntda köp müň esse köpeldýär we Artykmaç ýüklemekden has howpludyr.

  RCCB diňe ýeriň syzmagyndan goramak üçin döredilen bolsa we MCB diňe aşa tokdan goraýan bolsa, RCBO iki görnüşli ýalňyşlykdan goraýar.

  Hakyky durmuşda, elektrik togy bilen hemme ýerde diýen ýaly galyndy tok öçürijiler (köplenç syzdyryjy wyklýuçateller diýilýär) ýaly elektrik komponentleri ulanylýar.Esasan galyndy toky kesgitlemek, galyndy tok bahasyny salgylanma bahasy bilen deňeşdirmek we galyndy tok bahasy salgylanma bahasyndan ýokary bolanda esasy zynjyry kesmek üçin ulanylýar.Şahsy elektrik togunyň urmagy ýa-da gözenegiň syzmagy tok görkezilen bahadan ýokary bolsa, galyndy tok öçürijisi gysga wagtyň içinde nädogry elektrik üpjünçiligini kesip biler, şahsy we elektrik enjamlarynyň howpsuzlygyny gorap biler we şol bir wagtyň özünde gorap biler çyzygyň we motoryň artykmaç ýüklenmegi ýa-da gysga utgaşmasy, şeýle hem setirleri ýygy-ýygydan çalyşmak we hereketlendirijileri ýygy-ýygydan başlamak üçin ulanylyp bilner we önümçilikde we durmuşda giňden ulanylýan elektrik enjamydyr.

  1. Syzmagy goramak relýesi, syzmak tokyny kesgitlemek we oňa baha bermek funksiýasyna eýe, ýöne esasy zynjyry kesmek we birleşdirmek funksiýasyna eýe bolmadyk syzdyryjy gorag enjamyna degişlidir.Syzdyryjy gorag röli nol yzygiderlilik transformatoryndan, çykyş signaly üçin goýberiji we kömekçi kontaktdan durýar.Pes woltly elektrik torunyň umumy goragy ýa-da esasy ýoluň syzmagy, topraklanmagy ýa-da izolýasiýa gözegçiligi hökmünde ýokary tokyň awtomatiki wyklýuçateli bilen hyzmatdaşlyk edip biler.Esasy zynjyrda syzdyryjy tok bar bolsa, kömekçi kontakt we esasy zynjyryň bölüniş goýberilmegi zynjyry emele getirmek üçin yzygiderli birikdirilendigi sebäpli, kömekçi kontakt bölüniş goýberilişine birikdirilýär we howa wyklýuçatelini, AC kontaktoryny kesýär, we ş.m.Çyzygyň izolýasiýa ýagdaýyny görkezmek üçin syzdyryjy duýduryş signalyny bermek üçin kömekçi aragatnaşyklar ses we ýeňil signal enjamlaryna hem birikdirilip bilner.2. Syzmakdan goraýan wyklýuçatel, diňe beýleki tok öçürijiler ýaly esasy zynjyry açyp ýa-da öçürip bilmejekdigini, şeýle hem syzyş tokyny kesgitlemek we baha bermek funksiýasynyň bardygyny aňladýar.Esasy zynjyrda syzmak ýa-da izolýasiýa zaýalanmagy ýüze çykanda, syzmakdan goraýan wyklýuçatel, hökümiň ​​netijesinde esasy zynjyry açýan ýa-da öçürýän kommutasiýa elementine esaslanyp bilner.Doly işleýän pes woltly wyklýuçatel elementini emele getirmek üçin predohraniteller we termiki röleler bilen hyzmatdaşlyk edýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň