sahypa_banner

Biz hakda

kompaniýasy

Kompaniýa hakda

2003-nji ýylda esaslandyrylan Etechin, mini zynjyr döwüjiniň, rcbo, rccb, izolýator, mccb-iň professional öndürijisidir;paýlaýyş tagtasy, pan gurnama we şol esbaplar.20 ýyldan gowrak bazar tejribesi bolan ISO9001 dolandyryşy bilen tassyklamak.Kompaniýa çig mal urmak, emele getirmek, kebşirlemek, pürkmek, ýygnamak we gözden geçirmek ýaly önümçilik prosesleriniň doly toplumyny öz içine alýar.Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa önümleriň ýokary hilini üpjün etmek üçin tamamlanan gözleg laboratoriýasyny gaýtadan işleýär.
Müşderileriň nukdaýnazaryndan önüm öndürýäris, ýokary hilli önümleri, iň gowy hyzmaty we iň ökde önümi özleşdirmegi üpjün edýäris.Kompaniýa ISO9001 dolandyryş şahadatnamasy bilen tassyklandy we önümler KEMA, Dekra, Semko, CE, CB ýaly halkara derejesinde meşhur şahadatnamalara eýe boldy.

Görüşimiz

Iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary bermek
Ulanyjynyň elektrik howpsuzlygyny goramak üçin.
Etechin önümleri dünýäniň her şäherine girsin we Etechini dünýä belli marka etsin.

Toparymyz

Etechinde 130 töweregi oňyn, döredijilikli we hünärmen şahsyýet işleýär, olar hem Etechin esasy gymmatlyklaryny LHKIR (Öwrenmek / Dogruçyllyk / Hoşniýetlilik / Bütewilik / Jogapkärçilik) bilen paýlaşýarlar.

Bizde bitewi progressiw, işjeň we yhlasly ýolbaşçylyk topary, hünärmen inersenerler, ýokary hünärli tehnikler, ökde hünärmenler we transpozisiýa göz öňünde tutulýan satuw topary bar.Müşderileriň aladasyna üns berýäris.

topary
sadw

Esasy gymmatlygymyz

Öwrenmek-Üznüksiz arkaýynlyk we öz-özüňi talap etmek üstünligiň açarydyr.

Dogruçyllyk-dogruçyllyk ähli şahsyýetiň esasyny düzýär, güneşli ýüregiň şertidir.

Hoşniýetlilik - Meseläni dostlukly çemeleşmek köplenç işi aňsatlaşdyrýar

INTEGRITY-Bütewilik adamda gaýduwsyzlyk we hoşniýetlilik bar, çydamlylygy has gowy bolar.

Jogapkärçilik - Iş we durmuş, jogapkärçiligiň kimdigine has köp ynanýan jogapkärçilige mätäç.