sahypa_banner

Habarlar

 • Zynjyr döwüji näme we näme edýär

  Zynjyr döwüji näme we näme edýär

  döwüji: Elektrik togtadyjy, adaty zynjyr şertlerinde toky alyp bilýän, göterip we döwüp bilýän we belli bir wagtyň içinde adaty bolmadyk tok şertlerinde tok geçirip, göterip we döwüp bilýän kommutasiýa enjamyna degişlidir.Zynjyr döwüjiler ýokary woltly zynjyr arakesmesine bölünýärler ...
  Koprak oka
 • Liwiýa 2022-nji ýylyň 30-njy maýyndan 2-nji iýun aralygynda sergi gurýar.

  Liwiýa 2022-nji ýylyň 30-njy maýyndan 2-nji iýun aralygynda sergi gurýar.

  “Liwiýa binasynyň” 12-nji neşiri 2022-nji ýylyň 30-njy maýyndan 2-nji iýun aralygynda Liwiýanyň Tripoli halkara ýarmarkasynda geçiriler.Jikme-jiklikleri görmek üçin resmi web sahypasyna basmagyňyzy haýyş edýäris: https://www.libyabuild.com/ Liwiýa Build, işewürligi ýeňilleşdirmek üçin gurluşyk jemgyýetini Liwiýa getirdi we n ...
  Koprak oka
 • 2022 Etechiniň topar döretmek işi Geçen hepde geçirildi

  2022 Etechiniň topar döretmek işi Geçen hepde geçirildi

  Etechin toparynyň topary geçen hepdäniň ahyrynda geçirildi.Bir günlük kompaniýa topary gurmak işine gatnaşdyk.Diňe bir gün bolsa-da, maňa köp peýda getirdi we köp zat gazandy.Topar gurmak işiniň başynda hemmeler ...
  Koprak oka
 • Etechin Kanton ýarmarkasy barada bildiriş

  Etechin Kanton ýarmarkasy barada bildiriş

  131-nji kanton ýarmarkasy 2022-nji ýylyň 15-24-nji aprelinde geçiriler we bu gezek henizem onlaýn ýagdaýda geçiriler.Göni ýaýlymymyza tomaşa etmek üçin stend belgimize gelmegi ýatdan çykarmaň: 10.3 K24.
  Koprak oka
 • Täze döredilen önümler RCBO Breaking capacity test-10Ka-dan geçdi

  Etechin-iň täze işlenip düzülen RCBO (integral artykmaç ýükden goraýan galyndy tok öçürijileri) ETM2RF, ETM7RF, ETM8RF we ETM3RF seriýaly önümler 10KA synag synagyndan geçdi.Pes woltly e-iň dünýä belli ösen öndürijileri ...
  Koprak oka
 • Etechin, 126-njy Kanton ýarmarkasy 2019-da görkezildi

  Etechin, 126-njy Kanton ýarmarkasy 2019-da görkezildi

  “Etechin” 126-njy Kanton ýarmarkasynda 1-nji tapgyra gatnaşdy.Bu ýarmarkada elektrik paýlamak üçin önümleri we çözgütleri hödürledik.Täze we yzygiderli müşderilerimiziň köpüsi gelip, otagymyza baryp gördüler.
  Koprak oka
 • Etechin, Dubaýda Eastakyn Gündogar Elektrik 2019-da sergä çykdy

  Etechin, Dubaýda Eastakyn Gündogar Elektrik 2019-da sergä çykdy

  2019 MEE sergisi 2019-njy ýylyň 5-nji martyndan 7-nji martyna çenli üstünlikli geçirildi. Sergi şu ýyl elektrik öndürmek, geçiriş we paýlamak, yşyklandyryş, gün we energiýa saklaýyş we dolandyryş ýaly 5 önüm pudagyny görkezdi.1600-den gowrak kompani ...
  Koprak oka
 • Seminar işgärleri täze önümleri barlamak üçin gözleg geçirýärler

  Seminar işgärleri täze önümleri barlamak üçin gözleg geçirýärler

  20 ýyldan gowrak bazar tejribesi bolan paýlaýyş gutularyny, kommutatorlary we tok öçürijileri öndürmekde we eksport etmekde ýöriteleşen öndüriji.Kompaniýa çig mal urmak, emele getirmek, kebşirlemek, ... ýaly önümçilik prosesleriniň doly toplumyny öz içine alýar.
  Koprak oka