sahypa_banner

2022 Etechiniň topar döretmek işi Geçen hepde geçirildi

e3475ccf-16d8-4503-ab16-70e46777a3c5

Etechin toparynyň topary geçen hepdäniň ahyrynda geçirildi.Bir günlük kompaniýa topary gurmak işine gatnaşdyk.Diňe bir gün bolsa-da, maňa köp peýda getirdi we köp zat gazandy.Topar gurmak işiniň başynda hemmeler edil meniň ýaly işli we ýadaw bedenlerden el çekmedik ýalydy.

Geçen şenbe güni bir günlük kompaniýa topary gurmak işine gatnaşdyk.Diňe bir gün bolsa-da, maňa köp peýda getirdi we köp zat gazandy.

Topar gurmak işiniň başynda hemmeler maňa meňzeýän ýalydy we henizem işden we ýadaw bedenden el çekmedi, ýöne tälimçi diňe çalt topar wagty, gyzykly gepleşikler we gyzykly topar oýunlary arkaly jogap berdi.Çaga döwletimizi wagtynda düzetdi.Iş, her toparyň toparlaýyn görkezilmegi bilen kem-kemden başlandy.

Şol gün biz iki topara bölündik we topar tarapyndan hödürlenen çekişmeler we türgenleşikler wagtynda hemmeler biri-biri bilen tanyşdylar.Bu gysga 8 minutda her kim öz borçlaryny ýerine ýetirdi we güýçli topar ruhuny doly görkezdi.

Güýçüň bir görnüşine agzybirlik diýilýär we hyzmatdaşlyk diýilýän ruh bar we agzybirlik we hyzmatdaşlyk ähli kynçylyklary ýeňip geçip biler.

Topar döretmek we ösüş täliminde her birimiz sabyr edýäris we öz güýjümizi sarp edýäris.Sabyr etsek, mümkin däl diýip hasaplaýan wezipelerimizi tamamlaýançak, maksatlarymyza ýeke-ýekeden ýetip bileris;işde, sabyr etsek, şahsy mümkinçiliklerimizi höweslendirip we şahsy güýjümizi ulanyp bileris.Edip bilmeýän zadyňyzy etmek ösüşdir, edip bilmejek zadyňyzy etmek üstünlikdir we islemeýän zadyňyzy üýtgetmekdir.

Topar gurmak we giňeltmek çäreleri netijesinde özümiziň has gowy wersiýamyz bilen tanyşdyk.Bizi ruhdan düşürme.Her sözlemdäki "edip bilemok" -y "edip bilerin" diýip üýtgediň.Hiç haçan başlamaga het edip bilmän synanyşanyň gowudyr.

Bu işe tarap topar döretmek işlerinde Etechin esasy gymmatlyklaryny LHKIR (Öwrenmek / Dogruçyllyk / Hoşniýetlilik / Bitewilik / Jogapkärçilik) çuňňur öwrendik. Topar ruhlarynyň ähmiýetini has çuňňur öwrendik.
Çäreler gülkünç boldy.Şol gün hemmämiz gowy wagt geçirdik.

55f52518-4dd2-4f9d-a96f-632e3a49567f

Iş wagty: Maý-25-2022