sahypa_banner

Zynjyr döwüji näme we näme edýär

döwüji:
Zynjyr döwüjisi, adaty zynjyr şertlerinde tok geçirip, göterip we döwüp bilýän we belli bir wagtyň içinde adaty bolmadyk tok şertlerinde tok geçirip, göterip we döwüp bilýän kommutasiýa enjamyna degişlidir.Zynjyr döwüjiler, ulanylyş çägine görä ýokary woltly tok öçürijilere we pes woltly tok öçürijilere bölünýär we ýokary we pes woltly araçäkler birneme düşnüksiz.Adatça 3kV-den ýokary woltly elektrik enjamlary diýilýär.
Elektrik energiýasyny paýlamak, asynkron hereketlendirijileri ýygy-ýygydan başlamak, elektrik liniýalaryny we hereketlendirijileri goramak we agyr ýük, gysga utgaşma, wolt we beýleki näsazlyklar ýüze çykan ýagdaýynda zynjyrlary awtomatiki kesmek üçin ulanylýar.Onuň wezipesi, predohranitel wyklýuçateliniň we aşa gyzýan we gyzgyn röleň kombinasiýasyna deňdir.Mundan başga-da, adatça näsazlyk tokyny bozandan soň bölekleri çalyşmak hökman däl.Häzirki wagtda giňden ulanyldy.
Elektrik energiýasynyň paýlanyşy, elektrik öndürmekde, geçirmekde we sarp etmekde diýseň möhüm baglanyşykdyr.Kuwwat paýlaýyş ulgamy transformatorlary we dürli ýokary we pes woltly elektrik enjamlaryny öz içine alýar.Pes woltly tok öçürijiler köp mukdarda ulanylýan we köp sanly amaly enjamlardyr.

iş ýörelgesi:
Zynjyr döwüjisi, adatça, aragatnaşyk ulgamyndan, arkany söndüriji ulgamdan, işleýiş mehanizminden, goýberişden we korpusdan durýar.
Gysga zynjyr ýüze çykan ýagdaýynda, uly tokdan emele gelen magnit meýdany (adatça 10-12 gezek) reaksiýa güýjüniň çeşmesini ýeňip geçýär, goýberiliş hereket mehanizmini çekýär we wyklýuçatel derrew syýahat edýär.Artykmaç ýüklenende tok ýokarlanýar, ýylylyk öndürilýär we mehanizmiň hereketini öňe sürmek üçin bimetal belli bir derejede deformasiýa bolýar (tok näçe uly bolsa, hereket wagty gysga).
Elektron görnüşi üçin, transformator her faza tokynyň ululygyny ýygnamak we kesgitlenen baha bilen deňeşdirmek üçin ulanylýar.Tok adaty bolmadyk ýagdaýynda, mikroprosessor elektron goýberişiň hereket mehanizmini herekete getirmegi üçin signal iberýär.
Zynjyr döwüjiniň wezipesi, ýük zynjyryny kesmek we birikdirmek, näsazlyk zynjyryny kesmek, heläkçiligiň giňelmeginiň öňüni almak we howpsuz işlemegi üpjün etmek.Volokary woltly tok öçüriji 1500V ýaýy we tok 1500-2000A döwmeli.Bu ýaýlar 2 metre çenli uzalyp, ýanmagyny dowam etdirip biler.Şonuň üçin arkany söndürmek ýokary woltly tok öçürijileriň çözmeli meselesidir.
Arkany söndürmek prinsipi, esasan, ýylylyk bölünişigini gowşatmak üçin arkany sowatmakdyr.Beýleki tarapdan, ýaýyň urmagy arkany uzaldýar, zarýadlanan bölejikleriň rekombinasiýasyny we ýaýramagyny güýçlendirýär we şol bir wagtyň özünde ýaý boşlugynda zarýadlanan bölejikleri ýok edýär, dielektrik güýjüni çalt dikeldýär.
Pes woltly +, awtomatiki howa wyklýuçateli diýlip hem atlandyrylýar, ýük zynjyrlaryny açmak we öçürmek üçin, şeýle hem ýygy-ýygydan başlaýan hereketlendirijileri dolandyrmak üçin ulanylyp bilner.Onuň wezipesi pyçak wyklýuçateliniň, artykmaç röle, naprýatageeniýe ýitgisi röle, termiki röle we syzdyryjy goragçynyň bölekleriniň ýa-da ähli funksiýalarynyň jemine deňdir we pes woltly paýlaýyş torunda möhüm gorag enjamydyr.
Pes woltly tok öçürijileriň köp gorag funksiýalary bar (artykmaç ýük, gysga utgaşma, woltdan pes gorag we ş.m.), sazlap boljak hereket gymmaty, ýokary döwüji kuwwat, amatly iş, howpsuzlyk we beýleki artykmaçlyklar, şonuň üçin olar giňden ulanylýar.Gurluşy we iş ýörelgesi Pes woltly tok öçüriji iş mehanizminden, kontaktlardan, gorag enjamlaryndan (dürli goýberişler) we arkany söndüriji ulgamdan durýar.
Zynjyr döwüjiniň naprýa .eniýesiniň esasy kontaktlary el bilen işleýär ýa-da elektrik bilen ýapylýar.Esasy aragatnaşyklar ýapylansoň, mugt syýahat mehanizmi esasy aragatnaşyklary ýapyk ýagdaýda gulplaýar.Artykmaç goýberilýän rulon we ýylylyk goýberilişiniň ýylylyk elementi esasy zynjyr bilen yzygiderli baglanyşýar we wolt naprýa .eniýesiniň rulony elektrik üpjünçiligi bilen parallel baglanyşýar.Zynjyr gysga utgaşdyrylanda ýa-da aşa ýüklenende, erkin goýberilişiň armaturasy çekilýär, erkin goýberiş mehanizmi işleýär we esasy aragatnaşyk esasy zynjyry kesýär.Zynjyr artykmaç ýüklenende, termiki syýahat bölüminiň ýylylyk elementi gyzar, bimetaly egip, şeýlelik bilen erkin syýahat mehanizmini herekete getirer.Zynjyr wolt naprýa .eniýesinde bolsa, wolt naprýa .eniýesiniň armaturasy çykýar.Mugt syýahat mehanizmi hem işleýär.Uzakdan dolandyrmak üçin parallel syýahat enjamy ulanylýar.Adaty iş wagtynda onuň rulony energiýa bilen üpjün edilýär.Aralyk gözegçiligi zerur bolanda, rulony güýçlendirmek üçin başlangyç düwmesini basyň.


Iş wagty: 15-2022-nji oktýabr