sahypa_banner

1P + N, RCBO, B, C egrisi, ETM7RF, Artykmaç goragly galyndy tok döwüjisi, dakyň

1P + N, RCBO, B, C egrisi, ETM7RF, Artykmaç goragly galyndy tok döwüjisi, dakyň

Öndüriji, OEM


 • Standartlar:IEC / EN61009-1
 • Bahalandyrylan tok:6, 10, 16, 20, 25, 32, 40A
 • Duýgurlyk:30mA 100mA
 • Gysga zynjyryň döwülişi:6 ýa-da 10KA
 • Naprýa: eniýe:AC 240 / 415V
 • ETM7RF seriýasy RCBO, pudakda pes woltly terminal paýlanyşyna, öý we ýaşaýyş jaýy, energiýa, aragatnaşyk, infrastruktura, yşyklandyryş paýlaýyş ulgamy ýa-da motor paýlanyşy we beýleki ugurlar üçin ulanylýar.Syzdyrma goragyny, gysga utgaşmany goramagy, aşa ýükden goramagy we izolýasiýa goragyny üpjün edýär, bu adamy tokyň syzmagy sebäpli ýüze çykýan zyýandan gorap biler, şol bir wagtyň özünde zynjyry we enjamlary artykmaç ýük we gysga sebäpli dörän ikinji heläkçilikden gorap biler. zynjyr.

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümleriň beýany

  ETM7RF seriýasy RCBO, pudakda pes woltly terminal paýlanyşyna, öý we ýaşaýyş jaýy, energiýa, aragatnaşyk, infrastruktura, yşyklandyryş paýlaýyş ulgamy ýa-da motor paýlanyşy we beýleki ugurlar üçin ulanylýar.Syzdyrma goragyny, gysga utgaşmany goramagy, aşa ýükden goramagy we izolýasiýa goragyny üpjün edýär, bu adamy tokyň syzmagy sebäpli ýüze çykýan zyýandan gorap biler, şol bir wagtyň özünde zynjyry we enjamlary artykmaç ýük we gysga sebäpli dörän ikinji heläkçilikden gorap biler. zynjyr.

  ETM7RF seriýasy RCBO IEC 61009-1 standartyna laýyk gelýär.
  ETM7RF-iň döwüji kuwwaty 10KA, ýa-da 6KA
  Gysga utgaşmanyň görnüşi B, C egridir.
  Bahalandyrylan tok 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A.Bahalandyrylan tok dürli sebitler bilen baglanyşykly, mysal üçin bir polýus 10-16 amper adatça yşyklandyryş üçin ulanylýar, 20 amperden 33 amper adatça aşhana we hammam üçin ulanylýar, kondisioner we beýleki enjamlar üçin hem ulanylýar.
  Galyndy tok ýa-da Eartherden syzmak akymynyň duýgurlyk akymy 10mA, 30mA, 100mA, 10mA we 30mA esasan adamy elektrik togunyň urmagyndan goramak üçin hammam otagynyň we aşhananyň zynjyrynda ulanylýar.
  Galyndy toguň süýşýän görnüşi AC ýa-da A synpdyr.AC synpy, sinusoidal, üýtgeýän toklar üçin çalt ulanylýar ýa-da haýal köpelýär.Sinusoidal, üýtgeýän galyndy toklar, şeýle hem çalt ulanylýan ýa-da ýuwaş-ýuwaşdan köpelýän bolsa, togtadylan DC galyndy toklary üçin synp sapagy üpjün edilýär.
  Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 230V / 240V (Faza we bitarap)
  Önümlerde enjamlaşdyrylan pozisiýa görkezijisi bar, Gyzyl ýakylýar, Greenaşyl öçürildi.
  RCBO terminallary, gurnama wagtynda howpsuzlygy saklamak üçin barmak we el degirmek üçin döredilen IP20 goragydyr.
  ETM7RF RCBO -25 ° C-den 55 ° C-e çenli daşky gurşaw temperaturasynda ygtybarly işläp biler.
  Elektrik ömri 8000-e çenli we 20000-e çenli mehaniki ömri bolup biler, IEC-iň talaby bolsa diňe 4000 amal we 10000 amal.
  Terminallaryň gurnama görnüşi giriş tarapynda wilka, çykyş tarapynda sim görnüşi.

  vsasv

  RCBO näme?

  RCBO, aşa tokly goragly galyndy tok döwüjini aňladýar.RCBO MCB we RCD / RCCB-iň işleýşini birleşdirýär.Häzirki syzma ýüze çykanda, RCBO tutuş zynjyry aýlanýar.Netijede, içerki magnit / termiki zynjyr döwüjiniň bölekleri, zynjyr aşa köp bolanda elektron enjamyna baryp biler.

  1. Galyndy tok ýa-da Eartheriň syzmagy - Elektrik simleriniň pes bolmagy ýa-da surat çeňňegi gurlanda ýa-da gazon otlaýjy bilen kabeliň kesilmegi ýaly DIY betbagtçylykly hadysalarda tötänleýin arakesme ýüze çykanda ýüze çykýar.Bu ýagdaýda elektrik bir ýere gitmeli we iň aňsat ýoly saýlamak üçin gazon ýa-da buraw arkaly adama elektrik togunyň urmagyna sebäp bolýar.
  2. Artykmaç tok iki görnüşde bolýar:
  a.Artykmaç ýüklemek - Kabeliň kuwwatyndan ýokary güýç sarp edip, zynjyrda gaty köp enjam ulanylanda ýüze çykýar.
  b.Gysga utgaşma - Janly we bitarap geçirijileriň arasynda göni baglanyşyk bolanda ýüze çykýar.Adaty zynjyryň bütewiligi bilen üpjün edilen garşylyk bolmasa, elektrik togy aýlawda aýlawda aýlanýar we amper güýjüni millisekuntda köp müň esse köpeldýär we Artykmaç ýüklemekden has howpludyr.

  RCCB diňe ýeriň syzmagyndan goramak üçin döredilen bolsa we MCB diňe aşa tokdan goraýan bolsa, RCBO iki görnüşli ýalňyşlykdan goraýar.

  Ajaýyp dolandyryş, güýçli tehniki mümkinçiliklerimiz we ýokary hilli gözegçilik usullary bilen sarp edijilerimize ygtybarly hil, amatly bahalar we ajaýyp üpjün edijiler bilen üpjün etmegi dowam etdirýäris.Iň ynamdar hyzmatdaşlaryňyzdan biri bolmak we size ýokary öndürijilikli galyndy tok öçürijiler bilen üpjün etmek niýetimiz bar, siziň bilen söwda etmek mümkinçiligini goldaýarys we önümlerimiziň has jikme-jiklerini goşmak hormatyna eýe bolmak isleýäris.Performanceokary öndürijilikli hytaý galyndy tok tok öçürijisi, bu ugurda önümleriň giň toplumyny hödürleýäris.Mundan başga-da, sargyt sargytlary hem bar.Mundan başga-da, ýokary hilli hyzmatymyzdan lezzet alarsyňyz.Bir söz bilen aýdylanda, siziň kanagatlanmagyňyz kepillendirilýär.Kompaniýamyza baryp görmäge hoş geldiňiz!Has giňişleýin maglumat üçin web sahypamyza girmegiňizi haýyş edýäris.Başga soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.

  Häzirki wagtda syzmakdan goramak enjamynyň bu görnüşi iň giňden ulanylýar.Bazardaky syzmakdan goraýan wyklýuçateller, funksiýalaryna görä köplenç aşakdaky kategoriýalarda ulanylýar:

  (1) Diňe syzmakdan goramak we öçürmek funksiýasyna eýedir we predohraniteller, termiki röleler we aşa köp relýler ýaly gorag elementleri bilen ulanylmaly.

  (2) Şol bir wagtyň özünde, aşa ýükden goramak funksiýasy bar.

  (3) Şol bir wagtyň özünde, aşa ýüklemek we gysga utgaşmany goramak funksiýalary bar.

  (4) Şol bir wagtyň özünde gysga utgaşmany goramak funksiýasy bar.

  (5) Şol bir wagtyň özünde, gysga utgaşma, aşa ýüklemek, syzmak, aşa wolt we aşaky wolt funksiýalaryna eýe.Syzdyryjy gorag rozetkasy, syzýan toky kesgitlemek we kesgitlemek we zynjyry kesmek ukybyna eýe bolan tok rozetkasyna degişlidir.Bahalandyrylan tok, adatça, 20A-dan pes, syzýan tok 6-30mA, duýgurlygy bolsa ýokarydyr.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň